Oranjewijk

(Anno 2012 zijn inmiddels de nodige wijzigingen aangebracht in de eerdere plannen!)

Revitalisering Oranjewijk (initiatiefnemer HWwonen)

(01-11-2011) De ontwikkelingsvisie Oranjewijk is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie omvat een plan met drie deelgebieden met elk haar specifieke problematiek In het eerste deelgebied dat wordt begrensd door Oranjestraat-Stockholmplein.-Pr. Clausstraat-Margrietstraat-Beatrixstraat-Molenstraat, worden ruim 90 woningen gesloopt en door nieuwbouw vervangen. HWwonen heeft hiervoor een verkavelings-opzet gemaakt die onderdeel uitmaakt van de gemaakte afspraken. Ook onderdeel van de afspraken maakt de fasering van sloop en realisatie van vervangende nieuwbouw uit. Deze laatste uitgangspunten zijn in de tijd herzien. Reden voor een ander tijdpad en routing is het onderzoek naar de nieuwbouw van het dorpshuis.

De laatste vervangende nieuwbouw van dit omvangrijke project zal naar verwachting in 2017 gereed zijn.

Het tweede en derde deelgebied gaat uit van handhaving van de bestaande woningen; de problematiek zit voor deze gebieden in de beperkte openbare ruimte. Zo is de parkeerdruk hoog en is er een tekort aan speelterrein voor de kinderen. Er wordt in het kader van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering gezocht naar creatieve oplossingen om de tekorten te verminderen. Overleg over de uitwerking van de mogelijkheden tussen HWwonen en de gemeente is in volle gang. Er is tussen de gemeente en HWwonen een convenant gesloten over de realisering van 14 nieuwbouwwoningen voor jongeren. Op de locatie van het voormalig Groene-Kruisgebouw worden deze woningen ontwikkeld.

Juridische procedure

Er is een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht en er is een informatiebijeenkomst gehouden.

Doelgroep

Het gaat hierbij om huisvesting voor verschillende doelgroepen in de huur- en koopsfeer.

Economische uitvoerbaarheid

De grond voor de realisatie van de woningen is in eigendom bij de initiatiefnemer. Met deze initiatiefnemer is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor de woningbouw. Hierbij is geen rekening gehouden met de MFA. Indien tot realisatie wordt besloten zal dit alsnog in de anterieure exploitatieovereenkomst worden opgenomen.


oranjebrief(31-03-2009) De Oranjewijk is de eerste wijk in Strijen die na de oorlog in ontwikkeling is genomen en waarvan de ontwikkeling tot in de jaren tachtig is doorgegaan. Eigenlijk kan aan de buitenkant van de woningen in de wijk worden vastgesteld in welke periode ze zijn gebouwd. Er is dus ruim dertig jaar gebouwd om de wijk te krijgen die er nu staat. In die tijd is er echter wel wat gebeurd met de woonwensen van de mensen.

Vastgesteld is dat de woonwaarde van de wijk slijtplekken vertoond en dat nagedacht moest worden over de vraag hoe de toekomstwaarde van de wijk kan worden verbeterd. Er is bewust niet gekozen om uitsluitend deskundigen zich over de toekomst van de wijk te laten buigen, maar dat ook te laten doen door mensen die in de wijk wonen en mensen die beroepsmatig bij de wijk zijn betrokken.

Ontwikkelingsvisie

De planvorming is dus begonnen met een blanco situatie; geen vastgesteld plan maar alleen de wetenschap dat er in de toekomst iets met de wijk moet gebeuren. Dankzij de inbreng van bewoners en die professionals ligt er nu een ontwikkelingsvisie voor de Oranjewijk.


(31-10-2005) FotoIn navolging van vele naoorlogse woonwijken in Nederland staat ook de Oranjebuurt in Strijen aan de vooravond van een omvangrijke wijkvernieuwing. Op maandag 31 oktober 2005 vond in het voormalige Groene Kruisgebouw van Strijen de officiële start plaats. Het betreffende pand wordt de komende periode ingezet als centraal informatiepunt voor bewoners van de wijk en andere geïnteresseerden.

De kwaliteit van de Nederlandse naoorlogse wijken gaat achteruit. Ze hebben te maken met een eenzijdig en verouderd woningaanbod, een grotere druk op de woonomgeving door veranderd gebruik, zoals de grotere parkeerbehoefte en groeiende sociale problemen. Om deze ontwikkelingen te keren en de wijken tevens voor nieuwe groepen bewoners aantrekkelijker te maken, vindt er in het gehele land momenteel herstructurering plaats.  

Ontwikkelingsvisie

Op initiatief van de gemeente Strijen en de woningstichting De Maashoek wordt in de naoorlogse Oranjebuurt in Strijen gestart met het opstellen van een zogenaamde ontwikkelingsvisie. Dat is een plan waarin enerzijds wordt vastgelegd wat goed en waardevol is in de Oranjebuurt en dus niet moet veranderen. Anderzijds wordt beschreven wat er beter kan. Dat kan leiden tot kleine maatregelen, zoals het beter verlichten van een duister hoekje, maar ook tot grotere ingrepen zoals het grondig aanpakken van woningen, die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Het schrijven van de ontwikkelingsvisie wordt uitbesteed aan de adviescombinatie Oranjewoud/Início.

Wat de huidige bewoners willen, vinden de gemeente Strijen en De Maashoek ontzettend belangrijk. Zij worden dan ook van begin tot eind betrokken bij de ontwikkelingsplannen. Een visie voor de toekomst van de Oranjebuurt heeft pas waarde wanneer ook de bewoners er inspraak in hebben gehad. Als er ook in staat wat de mensen zelf vinden. Via een speciale nieuwsbrief, Oranjebrief geheten, worden bewoners en anderen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de herstructurering.

 

Meer over de wijkvernieuwing van de Oranjebuurt:

Niet gevonden wat u zocht?

Vergrootglas icoon

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Oranjewijk
Deel deze pagina

Waleplein 2 | 3291 CZ Strijen
Postbus 5881 | 3290 EA Strijen
078-6748200 
info@strijen.nl 
Openingstijden