Pagina opties

Groter
A A

Digitale publicaties Strijen - week 45

DIGITALE PUBLICATIES STRIJEN - week 45

(8 november 2018)


Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Strijen maken het volgende bekend:

Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen:

 • Voor het kappen van vijf populieren op het perceel Christiaan Huygensstraat 1 in Strijen (ontvangen 6 november 2018).
 • Voor het organiseren van een tweetal feestavonden, Broekseweg 8 in Strijen (22 oktober 2018).
 • Voor het bouwen van een vrijstaande garage, Meeuwenoordseweg 1 in Strijen (23 oktober 2018).
 • Voor het plaatsen van een damwand, Oud Bonaventurasedijk 78 in Strijen (23 oktober 2018).
 • Voor het vervangen en plaatsen van verlichting bij de golfclub, Molenwegje 2b in Strijen (30 oktober 2018).
 • Voor het uitbreiden van de bedrijfshal, Keizersdijk 28 in Strijen (2 november 2018).

Met vragen over het gebruik van eventuele rechtsmiddelen (bezwaren e.d.) tegen de verzoeken om vergunning kunt u zich wenden tot het bureau Bestuursondersteuning in het gemeentehuis.

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Openbare Ruimte:

De burgemeester van Strijen, en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders, heeft besloten de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) mevrouw E.J. van Leijsen, de heer T.R. de Puijker, de heer D.W.M. Eijkemans en de heer L.W.M. Smit aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Na beëdiging tot BOA worden zij als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de artikelen en wetten van Domein I en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bekendmaking Wet Milieubeheer:

Op 14 oktober 2018 is een melding ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het oprichten van een hoveniersbedrijf gelegen aan de Industriestraat 16 te Strijen. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-342029.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Dordrecht,

burgemeester en wethouders van Strijen

namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Algemene Wet Bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van Strijen maken de volgende besluiten bekend:

Evenementenvergunning verleend:

 • Voor het organiseren van Sinterklaasintocht op zaterdag 24 november 2018 van 12:30 uur tot 16.00 uur op de locatie  Jaagpad, Boompjesstraat,  Molenstraat, Oranjestraat kruising Julianastraat, Sportlaan kruising Bernardstraat en sporthal Laco in Strijen (verzonden 31 oktober 2018).
 • Voor het organiseren van het evenement Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer op donderdag 15 november 2018 van 7:30  uur tot 16:00 uur op de locatie Sportlaan 1 in Strijen (verzonden 8 november 2018).

Ontheffing geluidhinder verleend:

 • Voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens het evenement Sinterklaasintocht op de locatie Jaagpad, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat kruising Julianastraat, Sportlaan kruising Bernardstraat en sporthal Laco in Strijen op zaterdag 24 november 2018 van 12:30 uur tot 14:00 uur (verzonden 31 oktober 2018).
 • Voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens het evenement Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer op donderdag 15 november 2018 van 7:30  uur tot 16:00 uur op de locatie Sportlaan 1 in Strijen (verzonden 8 november 2018).
 • voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens het evenement de recordpoging gele mutsen dragen in het kader van "van 't jaer is 't geel" op de locatie de Molenschaar in Strijen op zaterdag 3 november 2018 van 09:00 uur tot 12:30 uur (verzonden 30 november 2018).

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend:

 • Voor het oprichten van een stal voor zoogkoeien, Keizersdijk 4 in Strijen (verzonden 8 november 2018).
 • Voor het plaatsen van een fietsenafdak op het zij-erf, Emmastraat 1 in Strijen (verzonden 1 november 2018).
 • Voor het vervangen van beschoeiing en plaatsen van een steiger, Schelpweg 50a in Strijen (verzonden 1 november 2018).
 • Voor het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak, Bernhardstraat 17 in Strijen (verzonden 1 november 2018).
 • Voor het verplaatsen van de uitrit, Meeuwenoordseweg 1 in  Strijen (verzonden 1 november 2018).
 • Voor het (intern) verbouwen van de woning en realiseren van twee dakkapellen op het voordakvlak,Oud Bonaventurasedijk 69 in Strijen (verzonden 1 november 2018).

Omgevingsvergunning geweigerd:

 • Voor het plaatsen van een schutting en een schuur, Bosweg 13 in Strijen (verzonden 1 november 2018).

Vergunning artikel 30 Wet op de Kansspelen verleend:

-              Voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de horeca-inrichting Eetcafé Cyprus op de locatie Kerkstraat 12 in Strijen (verzonden 29 oktober 2018).


Tegen bovenstaand(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nadat de vergunning is verzonden naar de aanvrager (of, wanneer er geen aanvrager is, na deze publicatie) schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen van een be­zwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken verdaagd worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u kijken op genoemde site. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierechten).

Herstraten rijbaan Nieuwestraat

Op maandag 19 november 2018 start aannemer V&V-Infra uit Oostvoorne, in opdracht van de gemeente Strijen, met het herstraten van de rijbaan in de Nieuwestraat, tussen de kruisingen Buiteneinde en Binnensingel. Het herstraten is noodzakelijk, omdat veel betonklinkers gebroken zijn en verzakkingen in de rijbaan zijn ontstaan. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 week. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de rijbaan wordt afgesloten. Er wordt een omleiding ingesteld via Walewegje – Trambaan – Oud Bonaventurasedijk.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Strijen, afdeling Beheer Openbare Ruimte, via 088 - 647 1200.


Lees het volledige artikel