Pagina opties

Groter
A A

Digitale Publicaties Strijen - week 46

DIGITALE PUBLICATIES STRIJEN - week 46

(16 november 2018)


Inloopavond windpark Oude Mol

Voor omwonenden en belangstellenden wordt op  maandag 19 november 2018 een inloopavond georganiseerd over het windenergieproject in de Mariapolder. Tijdens deze avond zijn de initiatiefnemer, de klankbordgroep en de gemeente aanwezig om u te informeren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het windenergieproject dan bent u van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op: Maandagavond 19 november 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur  in het Verenigingsgebouw Strijensas (Havenstraat 5 in Strijensas). Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar wilt u wel meer weten over het project dan kunt u zich aanmelden voor de online-nieuwsbrief via het emailadres: windmolenpark@strijen.nl

Vergadering welstandscommissie

De toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand is openbaar en vindt voor onze gemeente plaats in de even weken op de donderdagmiddag van 13.30 uur tot en met 15.00 uur in het gemeentehuis van Strijen bij bureau ROWM. De agenda ligt vanaf woensdagochtend voor de zitting ter inzage bij de balie van bureau ROWM. Belanghebbenden en/of geïnteresseerden worden op verzoek in de gelegenheid gesteld om bij de welstandszitting aanwezig te zijn en kunnen dan gebruik maken van spreekrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B.S.N. Provilij, telefoonnummer 088 – 647 1226.

Bekendmakingen                                                                                          

Burgemeester en wethouders van Strijen maken het volgende bekend:

Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen:          

  • Voor het kappen van één boom, Oudendijk 26 in Strijen (9 november 2018).

Met vragen over het gebruik van eventuele rechtsmiddelen (bezwaren e.d.) tegen de verzoeken om vergunning kunt u zich wenden tot het bureau Bestuursondersteuning in het gemeentehuis.

Algemene Wet Bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van Strijen maken de volgende besluiten bekend:

Vergunning artikel 30 Wet op de Kansspelen verleend:

  • Voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in de horeca-inrichting Café-Pension De Schenkhoek op de locatie Mookhoek 4 in Mookhoek (verzonden 12 november 2018).

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend:

  • Voor het bouwen van een bedrijfshal, Simon Stevinstraat 6 in Strijen (verzonden 15 november 2018).
  • Voor het éénmalig organiseren van een tweedaags evenement op 4 en 5 oktober 2019, Broekseweg 8 in Strijen (verzonden 15 november 2018).

Ontheffing geluidhinder verleend:

  • Voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens de feestelijke opening van de Kaai in Strijen op zaterdag 17 november 2018 van 11:00 uur tot 13:00 uur (verzonden 15 november 2018).

Aanwijzing toezichthouders:

De burgemeester van Strijen, en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders, heeft besloten de Buitengewoon  opsporingsambtenaren (BOA’s) Drank- en Horeca de heer B. van der Kraats, de heer M.N. Berghuis, de heer A.H. Spooren, de heer F. El-Haouli, de heer J. Jacobs, mevrouw G. van Bruggen en mevrouw M. Riedstra-van der Molen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 41 van de Drank- en Horecawet.

Tegen bovenstaand(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nadat de vergunning is verzonden naar de aanvrager (of, wanneer er geen aanvrager is, na deze publicatie) schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen van een be­zwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken verdaagd worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u kijken op genoemde site.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierechten).

Opening De Kaai op zaterdag 17 november

Aanstaande zaterdag 17 november om 11.00 uur wordt het nieuw ingerichte gebied rondom De Kaai feestelijk geopend. Alle inwoners van Strijen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de ‘huiskamer van Strijen’ officieel in gebruik genomen. We hopen van harte u daar te ontmoeten zaterdag!


Lees het volledige artikel