Pagina opties

Groter
A A

Digitale publicaties Strijen - week 47

DIGITALE PUBLICATIES STRIJEN - week 47

(23 november 2018)


Bekendmakingen                                                                                  

Burgemeester en wethouders van Strijen maken het volgende bekend:

Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen:

  • Voor het kappen van één boom, Mookhoek 76 in Mookhoek (13 november 2018).
  • Voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Buiteneinde 28 in Strijen (13 november 2018).
  • Voor het kappen van één eik, Omloop 36 in Strijen (14 november 2018).
  • Voor het kappen van vier bomen, Varkensdijk 10 in Strijen (15 november 2018).
  • Voor het realiseren van een in-/uitrit en het plaatsen van een hek, Simon Stevinstraat 14 in Strijen (16 november 2018).
  • Voor het plaatsen van vier bijgebouwen, Voorweg 1 in Strijen (20 november 2011).

Met vragen over het gebruik van eventuele rechtsmiddelen (bezwaren e.d.) tegen de verzoeken om vergunning kunt u zich wenden tot het bureau Bestuursondersteuning in het gemeentehuis.

Vooraankondiging bestemmingsplan Keizersdijk ten zuiden van nummer 16:

Burgemeester en wethouders van Strijen maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Keizersdijk ten zuiden van nummer 16 wordt voorbereid.

Het op te stellen bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van één vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie S, nummer 546, plaatselijk bekend Keizerdijk ten zuiden van nummer 16.

Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren te brengen. Deze mogelijkheid bestaat wel later in de procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen.

Het voorontwerp bestemmingsplan Keizersdijk ten zuiden van nummer 16 zal naar verwachting volgende maand (december 2018) gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. Het voorontwerp bestemmingsplan is dan ook te bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de rubriek gemeentenieuws in het Kompas en de gemeentelijke website, informeren wij u over de exacte termijnen van de terinzagelegging. Op dat moment kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het voorontwerp bestemmingsplan kenbaar maken.

Algemene Wet Bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van Strijen maken de volgende besluiten bekend:

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend:

  • Voor het realiseren van een dakopbouw, Roerdompstraat 48 in Strijen (verzonden 22 november 2018).
  • Voor het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, Keizersdijk 64 in Strijen (verzonden 22 november 2018).
  • Voor het realiseren van een schuur, Schelpweg 54 in Strijen (verzonden 22 november 2018).

Gewijzigde vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet verleend:

  • Voor het exploiteren van de Strijensche Golfclub op de locatie Molenwegje 2b in Strijen (verzonden 20 november 2018).

Tegen bovenstaand(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nadat de vergunning is verzonden naar de aanvrager (of, wanneer er geen aanvrager is, na deze publicatie) schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen van een be­zwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken verdaagd worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u kijken op genoemde site.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierechten).

Huiskamer van Strijen feestelijk geopend

Zaterdag 17 november opende wethouder Wilko van Tilborg het nieuw ingerichte gebied rondom De Kaai. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de ‘huiskamer van Strijen’ officieel in gebruik genomen.

Lees het volledige artikel