Pagina opties

Groter
A A

Digitale publicaties Strijen - week 48

DIGITALE PUBLICATIES STRIJEN - week 48

(3 december 2018)


Vergadering welstandscommissie

De toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand is openbaar en vindt voor onze gemeente plaats in de even weken op de donderdagmiddag van 13.30 uur tot en met 15.00 uur in het gemeentehuis van Strijen bij bureau ROWM. De agenda ligt vanaf woensdagochtend voor de zitting ter inzage bij de balie van bureau ROWM. Belanghebbenden en/of geïnteresseerden worden op verzoek in de gelegenheid gesteld om bij de welstandszitting aanwezig te zijn en kunnen dan gebruik maken van spreekrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B.S.N. Provilij, telefoonnummer 088 – 647 1226.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Strijen maken het volgende bekend:

Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen:

  • Voor het realiseren van een constructie ten behoeve van PV-panelen met technische ruimte, Waleweg 6 in Strijen (21 november 2018).

Met vragen over het gebruik van eventuele rechtsmiddelen (bezwaren e.d.) tegen de verzoeken om vergunning kunt u zich wenden tot het bureau Bestuursondersteuning in het gemeentehuis.

Algemene Wet Bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van Strijen maken de volgende besluiten bekend:

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend:

  • Voor het tijdelijk plaatsen (10 jaar) van een boogkas, Mookhoek 117 in Mookhoek (verzonden 29 november 2018).
  • Voor het bouwen van een vrijstaande garage, Meeuwenoordseweg 1 in Strijen (verzonden 29 november 2018).

Evenementenvergunning verleend:

  • Voor het organiseren van een Uitjaarsduik op 29 december 2018 van 12.00 tot 13:00 uur op het strand bij de Oeverlanden in Strijensas (verzonden 29 november 2018)

Ontheffing geluidhinder verleend:

  • Voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens het evenement Uitjaarsduik op het strand bij de Oeverlanden in Strijensas op 29 december 2018 van 12:00 uur tot 13:00 uur (verzonden 29 november 2018).

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nadat de vergunning is verzonden naar de aanvrager (of, wanneer er geen aanvrager is, na deze publicatie) schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen van een be­zwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken verdaagd worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u kijken op genoemde site.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierechten).

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend (onomkeerbaar):

  • Voor het kappen van 5 bomen op het perceel, kadastraal bekend sectie en nummer SEN00F01153, plaatselijk bekend naast Christiaan Huygensstraat 1 in Strijen (verzonden 22 november 2018).

Tegen bovenstaand(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken nadat de vergunning is verzonden naar de aanvrager schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken verdaagd worden. Het besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking ook al wordt bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u kijken op genoemde site.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierechten).

Genomineerden Strijense Vrijwilligersprijs bekend

Voor de achtste, en tevens laatste keer, zijn in de gemeente Strijen de nominaties bekend gemaakt voor de gemeentelijke Vrijwilligersprijs. Een jury, onder voorzitterschap van burgemeester Jan Waaijer, schoof drie personen en een echtpaar naar voren. De jury bepaalde tevens wie van de genomineerden uiteindelijk de Vrijwilligersprijs 2018 in handen krijgt.

De uiteindelijke winnaar van de Vrijwilligersprijs 2018 is momenteel nog geheim en wordt pas tijdens de afscheidsvergadering van de gemeenteraad op dinsdagavond 18 december in Dorpshuis Streona naar voren geroepen.

Lees het volledige artikel