Pagina opties

Groter
A A

Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kinderdagverblijf, gastouder, buitenschoolse opvang (BSO) of bij de peuterspeelzaal.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Vormen van kinderopvang

In de gemeente Strijen beschikken we over verschillende vormen van kinderopvang:

Elke vorm van professionele opvang moet geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U vind hier een compleet overzicht van de geregistreerde opvang in de gemeente.

Wijzigingen in het peuterspeelzaalwerk in 2017 en 2018

Voorheen bestonden er verschillen in kwaliteitseisen en in financiering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met ingang van 2018 verdwijnen die wettelijke verschillen. Gemeenten en aanbieders bereiden zich in 2017 al op deze wijzigingen voor.

De peuterspeelzalen in de Hoeksche Waard voldoen al sinds begin 2017 aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Ouders betalen niet langer een vast bedrag per maand, maar een inkomensafhankelijke bijdrage voor deze peuteropvang. Werkende ouders dienen hiervoor een beroep te doen op de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor deze kinderopvangtoeslag, blijft er een –deels- door de gemeente gesubsidieerde plek beschikbaar.

Ouders mét en zónder kinderopvangtoeslag, met een vergelijkbaar inkomen, betalen hierdoor dezelfde eigen bijdrage.

Gemeenten in de Hoeksche Waard hebben, met het oog op deze wetswijziging, besloten dat vanaf 2018 de subsidie gekoppeld wordt aan gezinnen in plaats van aan één organisatie. De nieuwe wijze van financiering staat daarmee open voor alle aanbieders die aan de gestelde eisen voldoen. De subsidie volgt daarbij het kind; ouders kiezen zelf van welke peuteropvang zij gebruik willen maken.

De wijzigingen op een rijtje:

  • keuzevrijheid voor ouders voor kinder- of peuteropvang die aansluit bij hun wensen;
  • voor elke vorm van opvang wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaald;
  • afhankelijk van de gezinssituatie wordt het overige gedeelte bekostigd via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, of via de gemeente.

De gemeenten in de Hoeksche Waard streven hiermee naar goede en toegankelijke peuteropvang voor ieder kind.

Kosten kinderopvang / peuteropvang

Als u gebruik maakt van een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang betaalt u de kosten voor de opvang in eerste instantie zelf. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de kosten, via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U betaalt altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat is uw gezinssituatie bepalend voor de wijze van financiering:

  • Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen een bruto uurprijs aan de aanbieder van peuteropvang. De ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst en daarmee blijft er een netto bedrag over voor eigen rekening (de inkomensafhankelijke eigen bijdrage).
  • Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen direct een netto eigen bijdrage aan de aanbieder van peuteropvang. De gemeente bekostigt het overige gedeelte. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen.

De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen, niet door uw gezinssituatie. Ouders mét en zónder kinderopvangtoeslag, met een vergelijkbaar inkomen, betalen dus dezelfde eigen bijdrage.

Sociaal medische indicatie voor kinderopvang

Bent u tijdelijk niet in staat om volledig voor uw kinderen te zorgen om sociale of medische redenen en heeft u daarom kinderopvang nodig? En komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst omdat u niet aan de voorwaarden voldoet?

Dan kunt u mogelijk van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Zie hiervoor de beleidsregel sociaal medische indicatie en het aanvraagformulier, of neem contact op met de gemeente Strijen, afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg.

Toezicht en handhaving

Gemeenten zijn op basis van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert in opdracht van de gemeente inspecties uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Er wordt gekeken naar onder andere de ruimte- en inrichtingseisen, de fysieke en sociaal-emotionele veiligheid en het pedagogisch beleid. De inspectierapporten kunt u inzien op de site van het LRK.

Als een kinderopvanginstelling of gastouder niet aan de wettelijke eisen voldoet volgen er sancties. Dit is vastgelegd in de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Strijen 2015.

Melding en wijzigingen kinderopvang

Wilt u zelf kinderopvang of gastouderopvang starten, gegevens van een bestaande locatie voor kinderopvang wijzigen, of wilt u bestaande kinderopvang uit het register laten verwijderen? Dit kan via een meldings- of wijzigingsformulier. U  kunt deze downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot kinderopvang en peuteropvang kunt u contact opnemen met de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg van de gemeente Strijen.