Pagina opties

Groter
A A

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Passen uw bouwplannen binnen het bestemmingsplan?

  Als u wilt gaan bouwen moet er eerst worden nagegaan of dit past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staan regels over wat mag worden gebouwd, hoe groot iets gebouwd mag worden en hoe een gebouw of een stuk grond gebruikt mag worden. Als u ergens woont of gaat wonen weet u zodoende wat er bij u in de omgeving mag en wat er bijvoorbeeld tegenover uw woning gebouwd kan gaan worden. Een bestemmingsplan geeft ook aan of en zo ja wat u aan of bij uw huis mag bouwen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien welke bestemmingsplannen de gemeente heeft. U vindt er bovendien informatie over inzage, planschade en strijdig gebruik van een bestemmingsplan.

 • Hoe werkt het?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

  • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis).
  • Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk.
  • Het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument.
  • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
  • Het plaatsen van een alarminstallatie.
  • Het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord).
  • Het kappen van bomen.
  • Het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan.
  • Het vervuilen van het milieu.
  • Het oprichten of veranderen van een inrichting.
  • Het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen.

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

  Vergunningvrij bouwen

  Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag dan niet hoger zijn dan 5 meter.

  Wilt u een dakkapel of dakraam plaatsen? Dan gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

  • antenne-installaties
  • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • collectoren voor warmteopwekking
  • dakkapel
  • dakraam
  • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • magazijnstellingen
  • overbruggingsconstructies
  • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
  • panelen voor elektriciteitsopwekking
  • schuttingen
  • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • tuinmeubilair
  • vlaggenmasten
  • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

  Weigeren van de vergunning

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
 • Hoe regelt u het in Strijen?

  Controleer vóórdat u aan de slag gaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U doet dit eenvoudig en snel via Omgevingsloket online. U kunt de aanvraag bovendien meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen en gebruiken hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

  Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Wat heeft u nodig?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  Brochure vergunningvrij bouwen

  Klik hier voor de brochure 'Vergunningvrij bouwen'

  Uitleg begrippen Omgevingsloket

  Als u wilt weten of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van uw schuur, garage, aanbouw, uitbouw of ander bijbehorend bouwwerk, dan kunt u de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket online.

  Bij de vragen die u dan moet beantwoorden komt u enkele lastige begrippen tegen: erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied. In het Omgevingsloket worden deze nu nog uitgelegd met tekst en plaatjes.

  Om deze lastige begrippen nog beter uit te leggen zijn er animaties gemaakt.

  Klik hier voor de animaties op de website van Infomil