Pagina opties

Groter
A A

Proclaimer


Ga naar:
Gemeentelijke regelgeving Privacy Webstatistieken
Contact Wet elektronisch verkeer Archivering website
E-mail of brief? Responsetijd Gebruik wapen en logo
Auteursrechten Cookiewet

Strijen.nl is de toegangspoort naar gemeentelijke informatie voor de kernen Strijen, Strijensas, Mookhoek, Cillaarshoek en De Klem. Met behulp van strijen.nl is het mogelijk via verschillende ingangen en zoekmethoden snel en eenvoudig de gewenste informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de kernen te vinden. Het inhoudelijk beheer van de site ligt bij Bureau Voorlichting & Communicatie.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op strijen.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daartoe het adres communicatie@strijen.nl gebruiken. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Bij voorbaat hartelijk dank!


Gemeentelijke regelgeving

Via strijen.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten uit het gemeentenieuws via strijen.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst. 

› naar boven


Privacy

De gemeente Strijen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van strijen.nl. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan strijen.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. 

› naar boven


Contact

Voor het stellen van een vraag per e-mail over bestuur en beleid van de gemeente Strijen kunt u terecht bij de leden van het college van B & W:

Voor algemene vragen over bestuur en beleid: info@strijen.nl

Officiële post waarbij een handtekening vereist is (bv. een bezwaarschrift), kan beter schriftelijk ingediend worden. Het postadres is: Gemeente Strijen, Postbus 5881, 3290 EA Strijen.

Met behulp van het e-mail reactieformulier 'Reageren', onder het kopje Website, kan gereageerd worden op de inhoud van de tekst door een vraag of verzoek in te vullen. Er kan ook gereageerd worden op de site zelf. Voor vragen over de website kan contact gezocht worden via e-mailadres: info@strijen.nl.
Wilt u direct telefonisch contact met de gemeente, belt u dan met 14 078. 

› naar boven


Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Met ingang van 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, van kracht geworden. Hierdoor zouden aanvragen, zoals vergunningen, subsidies, ontheffingen en bezwaarschriften ook via e-mail ingediend kunnen worden. De wet verplicht het digitale verkeer niet. Het papieren verkeer blijft dan ook bestaan.
De gemeente Strijen voldoet op dit moment niet aan de technische en procedurele eisen om aanvragen en dergelijke volledig digitaal in behandeling te nemen. Formele aanvragen, verzoeken en bezwaarschriften etc. dienen schriftelijk te worden ingediend. 

› naar boven


E-mail of brief?

De gemeente Strijen is wel per e-mail bereikbaar via info@strijen.nl. Dit is, in ieder geval als het gaat om formeel berichtenverkeer, in principe het enige e-mailadres dat gebruikt mag worden als men de gemeente elektronisch wil bereiken. De adressen burgemeester@strijen.nl, wethouders@strijen.nl, secretaris@strijen.nl en raadsgriffier@strijen.nl kunnen alleen worden gebruikt als daar concrete aanleiding voor is. Strijen is in principe niet bereikbaar via privé e-mailadressen van raadsleden of via de op naam gestelde werk e-mailadressen van collegeleden en individuele medewerkers, tenzij het gaat om informeel berichtenverkeer dat dezelfde status heeft als telefonisch verkeer.

Strijen is in ieder geval elektronisch bereikbaar voor de volgende zaken:
• verzoeken om informatie;
• het verstrekken van informatie;
• het doorgeven van meldingen, klachten en storingen over de openbare ruimte;
• in die gevallen waarin afzonderlijk expliciet kenbaar wordt gemaakt dat de digitale weg open staat (bijvoorbeeld bepáálde aanvragen).

Strijen is in ieder geval elektronisch NIET bereikbaar voor overige aanvragen om een beschikking, het indienen van een klaagschrift op grond van artikel 9:4 Awb, zienswijzen en bedenkingen, moties/amendementen of andere raadsuitspraken en –besluiten van andere overheidsinstanties en het indienen van bezwaar en beroep. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van een brief. 

› naar boven


Responsetijd e-mail

Mocht een e-mailbericht een vraag betreffen dan wordt deze per omgaande doorgeleid naar de medewerker die het verzoek in behandeling neemt. Over het algemeen worden eenvoudige vragen binnen vijf werkdagen per e-mail of telefoon beantwoord, afhankelijk van de eventueel aangegeven voorkeur. Meer complexe vragen worden formeel ingeboekt en krijgen dezelfde behandeling als een ingekomen brief. Als een e-mailbericht formeel ingeboekt wordt, ontvangt de afzender tevens per post nog een ontvangstbevestiging. Voor deze categorie vragen geldt weliswaar een formele afdoeningstermijn van acht weken, maar wij streven naar een eerder antwoord op gestelde vragen. 

› naar boven


Auteursrechten

De gemeente Strijen behoudt zich het auteursrecht op de via strijen.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Strijen. Het is ook niet toegestaan deze site te framen.

› naar boven


Cookiewet

www.strijen.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van www.strijen.nl. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. www.strijen.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van www.strijen.nl. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl.

› naar boven


Webstatistieken

www.strijen.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van www.strijen.nl.
Het gaat om de volgende gegevens:
- het adres van uw internetprovider
- de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
- het tijdstip en de duur van uw bezoek
- welke pagina's u heeft bezocht

› naar boven


Archivering gemeentelijke website

Het is mogelijk de website van de gemeente Strijen met terugwerkende kracht te raadplegen. De gemeente laat via Archiefweb.eu haar website archiveren. Zo wordt voldaan aan de archiefwet.

Archief geheel doorklikbaar
Archiefweb.eu maakt iedere dag een complete kopie van de website. Deze is geheel doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie. Het webarchief gaat terug tot de ingangsdatum 29 november 2014. Het webarchief van de gemeente Strijen is te vinden op archief.archiefweb.eu/strijen

› naar boven


Gebruik van het gemeentewapen en het gemeentelogo

Vaak krijgt de gemeente de vraag gesteld of derden ook het wapen of het logo van Strijen kunnen gebruiken.

Gemeentelogo
Het logo van de gemeente Strijen is het informele herkenningsteken van de gemeentelijke organisatie. Het logo is beschermd en mag alleen worden gebruikt door de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties is in principe niet toegestaan. Als de gemeente sponsor of subsidiegever is van een evenement of organisatie, kan bij dat evenement of door die organisatie op verzoek een sponsormerk worden opgenomen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de persoon die over de sponsor- of subsidiegelden gaat. Ook is het mogelijk een logovlag op te hangen bij dergelijke evenementen.

Gemeentewapen
Het gemeentewapen is het exclusieve onderscheidingsteken van de gemeente. Het wapen is het herkenningsteken voor inwoners. Het wordt gebruikt bij officiële gelegenheden. Ook het wapen is beschermd en mag in principe alleen worden gebruikt door de gemeentelijke organisatie. 

Verzoek tot gebruik van het wapen moet altijd schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders en moet voorzien zijn van een beschrijving van het doel en de wijze waarop men het wapen wil gebruiken. Bureau Communicatie toetst aan de hand van deze richtlijnen en beantwoordt de verzoeken.

› naar boven